BSG up

Prihlásiť

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Klient

Týmto ako dotknutá osoba podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, okres trvalého pobytu, obchodnou spoločnosťou BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 50 353 497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č.: 6408/B na účely kontaktovania dotknutej osoby s ponukou finančného sprostredkovania podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (ďalej len „Súhlas“ v príslušnom gramatickom tvare).

Tento súhlas udeľujem po dobu 2 rokov. Zároveň beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 21 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 uvedeného zákona, a to aj prostredníctvom poučenia nachádzajúceho nižšie, ku ktorému mi na požiadanie môžu byť poskytnuté bližšie informácie prostredníctvom zaslania elektronickej pošty na adresu info@bsgup.sk

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a moja spôsobilosť na právne úkony pre poskytnutie tohto súhlasu nie je obmedzená.

POUČENIE

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby


V zmysle § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú nasledovné informácie:

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  BROKER SERVICE GROUP Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 50 353 497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6408/B; tel.č.: 0915 605 667 , e-mail: info@bsgup.sk
 2. Účel spracúvania:
  Kontaktovania dotknutej osoby s ponukou finančného sprostredkovania podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov:
  Podriadení finanční agenti Prevádzkovateľa
 4. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 5. Doba uchovávania osobných údajov, resp. kritérium pre jej určenie:
  Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov najneskôr však do vykonávania finančného sprostredkovania, v prípade ak dôjde k výkonu finančného sprostredkovania. Po uplynutí tejto doby budú dokumenty obsahujúce osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu zlikvidované.
 6. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na právnom základe, ktorým je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený touto dotknutou osobou prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.
 7. Prevádzkovateľ zároveň poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie o jej právach:
  1. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
  2. Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené Zákonom.
  3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Zákonom.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených Zákonom obmedzil spracúvanie osobných údajov.
  5. Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na Zákonom uvedenom základe.
  6. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia Zákonom stanovených podmienok.
  7. Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  8. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
  9. Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že prostredníctvom osobných údajov uvedených v súhlase, ktorých spracúvanie je realizované na základe tohto súhlasu, nebude vykonávať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound